Selecteer een pagina

Onderwijs

Onderwijs

Leiden Kennisstad & Onderwijs Leiden

Uitdaging (5+1): Smart state, social equality

Waarom?

De functies van scholen in de samenleving zijn: (i) individuele ontwikkeling, (ii) kwalificering voor arbeidsmarkt en (iii) zorg en welzijn. Volt hecht, vanwege deze belangen, sterk aan kwalitatief, toegankelijk en relevant onderwijs. De wereld om ons heen verandert; het onderwijs kan het zich niet veroorloven niet mee te ontwikkelen.

Teneinde onophoudelijk het onderwijs te verbeteren is gekeken naar bestaande programma’s in Leiden.
Volt is enthousiast over het programmaplan “Leiden kennisstad” en Leiden Educatieve Agenda (2019-2023) en wil deze agenda blijven doorvoeren. [1] Het gaat om een aantal vernieuwende projecten waarin de partners van Leiden Kennisstad samenwerken. De projecten zijn gericht op de verhouding van het individu tot de veranderende wereld. De projecten binnen Leiden Kennisstad dragen bij aan een van de vijf thema’s: campusontwikkeling, externe focus/ internationalisering, versterken onderwijs en onderzoek, de stad als lab en leefstijl en gezonde stad.

Wat?

In dit onderdeel zal er gepoogd worden de gewenste situatie en criteria en de rol van de gemeente m.b.t. het onderhavig onderwerp uiteen te zetten.

Leiden meent een kennisstad te zijn, daarom maakt Leiden werk van onderwijs. Gewenste situatie is dat de gemeente zorgt voor een laagdrempelige toegang tot onderwijs. Bovenal zal het belang van goed onderwijs benadrukken, alsook het beter gebruikmaken van de gemeente beschikbare expertise en netwerkcontacten.

Volt wilt evalueren met betrokken partijen hoe de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en jeugdzorg kan worden verbeterd. In dit verband wordt nagestreefd naar de bereikbaarheid van scholen in Leiden, het optimaliseren van onderwijshuisvesting en Volt wilt een verhoging van het lokaal budget afdwingen bij het Ministerie van Onderwijs om te kunnen voldoen aan de BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) vereisten voor onderwijshuisvesting.
Volt pleit voor een maatschappelijke stage voor jongeren. Volt is van mening dat leerlingen in het VO hun leerplicht vanaf hun 16 jaar kunnen vervullen door maatschappelijke stages in het werkveld gecombineerd met burgerschapsvakken.

Er dient aandacht worden besteed en voldoende geïnvesteerd in de volgende zaken nl: Kwalificering van scholen in Leiden, verbeteren digitale vaardigheden binnen de onderwijssystemen en Volt benadrukt het belang van inclusieve scholen. Volt wilt naar inclusief onderwijs op alle scholen in Leiden. Om dit te bereiken wilt Volt dat de gemeente door middel van visitaties en certificering betere inclusiviteit promoot.

Volt hecht aan innovatief onderwijs voor de toekomst, daarbij worden studentenprojecten ondersteund. Daarnaast stimuleert Volt Europese samenwerking tussen scholen stimuleren. Volt wilt stimuleren dat scholen over de grenzen kijken naar aantoonbaar goede voorbeelden van onderwijsinnovatie.

Hoe?

In dit gedeelte geven wij een aantal oplossingen met toelichting.

Volt zal in nauw samenwerking met de kennispartners in de stad andere Europese steden de volgende acties ondernemen te weten:

Structureel verspreiden van informaties via plaatselijke dagbladen of andere plaatselijke (Sociale)media(denk aan plaatselijke radio of TV- kanaal) over o.a. de activiteiten die te maken hebben onderwijsinnovaties en nieuwe projecten.
instellen van een projectgroep bestaande uit studenten, vertegenwoordigers van kennisinstellingen, vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en overige maatschappelijke organisaties waarbij men onder de leiding van de gemeente een kenniscentra vormen die als denktank opereren en innovatieve ideeën ventileren ten behoeve slimmer maken van de stad Leiden en haar inwoners.
-de financiële zaken en investeringen rondom de kennisprojecten worden bijgehouden. Daarmee wordt bedoeld een pragmatisch overzicht van kosten en baten van de gemeente. Deze wordt vervolgens op de website gepubliceerd ter informatie van geïnteresseerden en kan eventueel dan ook overgenomen worden door de lokale kranten t.b.v. informatievoorziening naar de burgers. In het betreffende financiële overzicht worden de gegevens grafisch weergegeven. Tegenwoordig publiceert de gemeente Leiden financiële documentatie op de volgende site: https://programmabegroting.leiden.nl. Wel dient deze informatie nader te voorzien met de nodige begrijpelijke toelichting.
De Leidse rekenkamer houdt bij hoeveel geld er per jaar wordt besteed, hoeveel er binnenkomt en waar dat geld naartoe gaat. Dit is te zien in de jaarrekening. Deze inkomsten en uitgaven worden net zoals bij het vorige punt weer samengevat in een handig schema dat bijvoorbeeld lijkt op de miljoennota. Deze komt dan naast het andere schema op de website te staan, zodat mensen duidelijk kunnen vergelijken in hoeverre de voorspellingen van inkomsten en uitgaven waar zijn geworden.
Om de digitale informatie goed toegankelijk in te kunnen richten is het gewenst om een panel van ervaringsdeskundigen uit de Leidse samenleving samen te stellen, die de maatregelen op werking kunnen toetsen.

Aangezien dit alles ook vraagt om aanpassingen binnen de gemeentelijke organisatie is het een mooie aanleiding om maatregelen te plannen om de aanwezige informatie binnen de gemeente uitgebreider en beter voor het publiek te ontsluiten. Daarmede kan ook uitvoering gegeven worden aan de eisen op het gebied van actieve publicatie, die de Wet Openbaarheid Overheid stelt. Zaakgericht werken en aansluiting van de gemeente Leiden bij de faciliteit lopende zaken van Mijn overheid kan het voor de Leidse burgers nog gemakkelijker maken om grip te krijgen op de voortgang en de inhoud van dossiers, die betrokkene aangaan. Het besluit tot het samenvoegen en onderbrengen van de bedrijfsvoering van de samenwerkende regiogemeenten bij de gemeente Leiden biedt een mooie kans om de noodzakelijke organisatorische aanpassingen versneld door te voeren.

Middelen

In dit onderdeel is geprobeerd de haalbaarheid en betaalbaarheid van het beleid uiteen te zetten met inachtneming van het feit dat de tijden veranderen alsmede economische vooruitzichten. Daar men dient rekening mee te houden.
– Er valt het op te merken dat gemeentelijke projecten (m.n. ICT -projecten) ingewikkeld en kostbaar zijn. Derhalve is er een goede samenwerking met overige gemeenten in de omgeving of op Europees niveau zorgt voor kostenbesparing. Al met al de volgende acties denkbaar te weten:

-Valorisatie, Kennisontwikkeling, innovatieve kennisoverdracht zijn onontbeerlijk voor een kennisstad.

-In samenwerking met de gemeente en experts programmeurs van de website kunnen er aanpassingen aan de website gemaakt worden, waardoor alle informatie omtrent de kenniscentra en de samenvattingen makkelijk te vinden zijn. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn te verwaarlozen ten opzichte van het budget van de gemeente. De corona heeft ons aangezet om meer onlineactiviteiten te organiseren.

-Beschikbaarstelling van de nuttige informatie en kennis ten behoeve van kenniscentra behoren tot het proces van een het bevorderen van een slimme stad.

Maatschappelijke stage Jongvolwassenen (16-18 jaar)

Uitdaging (5+1) Burgeremancipatie & Burgerparticipatie

Waarom?

In dit onderdeel wordt de probleemstelling, impact en perceptie van het probleem uiteengezet. Verder wordt er ingegaan op volt-waarden die met het probleem te maken heeft.

De probleemstelling is als volgt: in hoeverre is er sprake van zowel draagvlak als behoefte van de maatschappelijke stage voor jongvolwassenen?
Volt is van mening dat leerlingen in het VO hun leerplicht vanaf hun 16e kunnen vervullen door maatschappelijke stages in het werkveld gecombineerd met burgerschapsvakken.

Ter verduidelijking wordt er hierna een definitie van de maatschappelijke stage weergegeven.
Een maatschappelijke stage is een stage voor scholieren waarbij ze onbetaald vrijwilligerswerk doen om kennis te maken met het dragen van verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen. Binnen het Nederlands onderwijs wordt het facultatief aangeboden; de stage is in Nederland van september 2011 tot eind 2014 een verplicht onderdeel geweest van het onderwijscurriculum. (wikipedia.org)

Met de maatschappelijke stage wordt beoogd dat jongvolwassenen (tussen 16-18) een stage te gaan lopen bij een maatschappelijke instantie die dat zowel relevant is voor de zelfontplooiing als nuttig voor de samenleving.

De beoordeling van stage vindt plaats door docenten maatschappijleer en betrokkene krijgt hiervoor ook de nodige studiepunten en waardering.

Echter; een van struikelblokken bij een maatschappelijke stage is draagvlak onder de bewoners cq. Jongvolwassenen. Goede voorlichting over nut en noodzaak hiervan is onontbeerlijk.

Volt wilt de burgerparticipatie binnen de gemeente verhogen. Omdat de burgerparticipatie een van de kernwaarden van de volt-beweging is.

Leidenaren willen meedenken, willen meewerken om hun stad nog mooier en beter te maken en willen betrokkenheid kunnen tonen. Dit blijkt uit een serie gesprekken met de bewoners en de ondernemers van Leiden.
Dit probleem is aangedragen mede door de Beleidsteambijeenkomsten (Zowel landelijke als op gemeentelijk niveau) en supporting documenten van Volt.
In verband met deze probleemstelling zijn de volgende actoren betrokken te weten enerzijds het college B&W, de gemeenteraadsleden en anderzijds bewoners/jongvolwassenen, schoolgemeenschap, diverse instanties zoals Halt, Bureau Jeugdzorg etc. die wonen en actief zijn binnen de gemeente Leiden.
Wat
In dit onderdeel zal er gepoogd worden de gewenste situatie en criteria en de rol van de gemeente m.b.t. het onderhavig onderwerp uiteen te zetten.
Leiden wilt dat jongvolwassenen stimuleren om door middel van een maatschappelijke stage de stad en leefomgeving te verbeteren, daarom maakt gemeente Leiden in samenwerking met schoolgemeenschap werk van maatschappelijke stage.

Gewenste situatie is dat de gemeente de nodige informatievoorziening, financiële bijdragen, faciliteiten en samenwerkingsverbanden tussen de maatschappelijke instanties binnen de stad en de schoolgemeenschap mogelijk maakt. Een degelijke afweging belangen en burgerparticipatie zijn daarbij onontbeerlijk.
Tussen 2011-2014 was maatschappelijke stage verplicht en onderdeel van het onderwijscurriculum. Scholen mochten zelf bepalen of ze de verplichte maatschappelijke stage al dan niet onder schooltijd plaats laten vinden. De stage kon verschillende vormen aannemen zoals in de vorm van een project op school. Bijvoorbeeld een voorlichting over Amnesty laten opvolgen door het schrijven van brieven aan gevangenen, of voor een afval-project de school aanvegen en de grootte van de afvalberg bekijken. Ten aanzien van de uitwerking hadden de scholen veel vrijheid.
De maatschappelijke stage stuitte bij leerlingen op weerstand, echter uit onderzoek bleek 68% van de scholieren die een maatschappelijke stage hebben gelopen dit te beoordelen als een waardevolle ervaring.[3] 26% van de scholieren die een maatschappelijke stage had gelopen gaf aan dat de begeleiding van de school beter kon. Ruim een op de vijf (21%) scholieren zei na de stage nog vrijwilligerswerk te zijn blijven doen; nog eens 21 procent overwoog dat. 53% van de scholieren vond het een slechte zaak dat de maatschappelijke stage niet langer verplicht werd door het kabinet Rutte II. Twee derde van de 1100 jongeren uit het onderzoek die zelf de stage had gelopen, vond het zonde dat andere scholieren deze ervaring niet meekrijgen. Aldus enquête/onderzoek van jongerenpanel van EenVandaag 22 sep 2012].

Hoe?

Volt ziet de volgende oplossingsrichtingen.

-De gemeente Leiden zal de scholen bijstaan met de nodige middelen om jongvolwassen en betrokkene ouders goed te voorzien van informatie met betrekking tot de nut en noodzaak van maatschappelijke stages.
– Het installeren van een projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van scholen (docenten en leerlingen), maatschappelijke organisaties binnen de gemeente Leiden etc waarbij de projectgroep dit thema verder vorm te geven.
– het organiseren van de periodieke informatieavonden in de wijken waarbij het college B&W in samenwerking met de scholen de bewoners nader informeert over de stages en impact en resultaten voor de stad.
– Structureel verspreiden van informaties over maatschappelijke stages via plaatselijke dagbladen of andere plaatselijke (Sociale)media(denk aan plaatselijke radio of TV- kanaal) .
-een pragmatisch overzicht van kosten en baten voor de stad.

Middelen

In dit onderdeel wordt er gepoogd de haalbaarheid en betaalbaarheid van het beleid uiteen te zetten met inachtneming van het feit dat de tijden veranderen alsmede economische vooruitzichten. Daar men dient rekening mee te houden.
Maatschappelijke stages zijn op vrijwillig basis met inachtneming van stagevergoeding (onkostenvergoeding ).
De hierboven voorgestelde projectgroep zal in opdracht van de gemeente de nodige kosten maken in verband met de publicatie en voorlichtingen. Dit gezegd hebben valt het op te merken dat gemeentelijke projecten vaak kostbaar zijn. Derhalve is er een goede samenwerking met overige gemeenten in de omgeving zorgt voor kostenbesparing.

Loading...